Dr. Marije van Koperen
Onderzoek en Advisering in de Publieke Gezondheid
.

Twaalf redenen voor betrekken van partnerorganisaties in evaluatie integrale aanpak

Omdat het niet voor iedereen duidelijk is waarom het van belang is om partnerorganisaties of belanghebbenden van een complexe wijkgerichtte aanpak te betrekken bij de evaluatie staan hieronder 12 redenen genoemd om het wel te doen. Het betrekken van partnerorganisaties in de evaluatie:

1. zorgt ervoor dat programmadoelen aansluiten bij doelen en belangen van betrokken organisaties. Dit stimuleert participatie van de partnerorganisaties aan de uitvoering van de integrale aanpak en daardoor aan de duurzaamheid van de JOGG-aanpak

2. helpt voorkomen dat doelen van één van de partnerorganisaties domineert (vaak de partij waar het programmamanagement is ondergebracht)

3. zorgt ervoor dat alleen dát wordt geëvalueerd waarvan is afgesproken dat de uitkomsten leiden tot veranderingen in beleid, werkprocedures of gedrag. Wanneer men niet voornemens is om de data te gebruiken om beleid, omgeving of gedrag aan te passen dan is het ook niet noodzakelijk om de gegevens te verzamelen (meet alleen wat je wilt weten)

4. waarborgt efficiënte inzet van bronnen en middelen. Immers alleen dan wordt gemeten wat men echt wil weten

5. geeft zicht op bestaande dataverzameling bij de partnerorganisaties

6. zorgt ervoor dat zij tijdig geïnformeerd zijn over het verloop en eventueel (tegenvallende) resultaten van het programma

7. kan veel relevante inzichten opleveren m.b.t. het vertalen van uitkomsten, keuze voor het evaluatie design, de keuze voor de doelgroep en de inzet van middelen

8. draagt bij aan de relevantie en geloofwaardigheid van de evaluatieresultaten en aan het gebruik van deze resultaten

9. voorkomt dat de evaluatie uitkomsten worden genegeerd, bekritiseerd of geweigerd

10. bevordert de samenwerking

11. laat belanghebbenden zien en ervaren wat hun activiteiten teweeg brengen

12. geeft belanghebbenden als bestuurders en financiers zicht op uitvoer van het proces, programmaverloop, behaalde tussenresultaten en verhoogt kansen op voortzetting programma. Het is daarom uitermate belangrijk om deze groep frequent te informeren over programma voortgang en resultaten.

 

Het evalueren van een integrale aanpak begint dan ook met het in kaart brengen van de belanghebbenden – de mensen die geïnteresseerd zijn in de aanpak en het toekomstig gebruik van de evaluatiegegevens. Wanneer belanghebbenden worden betrokken bij zowel programma implementatie als evaluatie wordt een programma ontwikkeld dat nauw aansluit bij de behoeften van diegene die het programma gebruiken en die de evaluatie resultaten gaan gebruiken. Er zijn verschillende groepen belanghebbenden van de evaluatie van de integrale aanpak te identificeren. Deze zou je kunnen indelen op basis van de rol die zij spelen in de planning, implementatie en evaluatie van het programma:

1. Diegene die betrokken zijn bij de opzet en uitvoering van de JOGG-aanpak

2. Diegene die worden bereikt met het programma danwel programma onderdelen

3. Belangrijkste gebruikers van de evaluatie resultaten